Privacybeleid

Status: 16.08.2022

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens door Guhl Ikebana GmbH (een bedrijf van de Kao Groep), Pfungstädter Straße 98, 64297 Darmstadt (“verantwoordelijke” en/of “wij”).

1. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

De verantwoordelijke persoon is de:

Guhl Ikebana GmbH
Pfungstädter Straße 98
64297 Darmstadt

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: datenschutz.de@kao.com

3. HET VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS EN DE AARD EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK ERVAN EN DE RECHTSGRONDSLAG

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en waarom?

3.1 bij het bezoeken van onze website

Natuurlijk is het mogelijk onze website te bezoeken zonder ons uitdrukkelijk persoonlijke gegevens te verstrekken.

Maar telkens wanneer je onze website bezoekt, wordt automatisch informatie naar onze webserver gestuurd door de browser die op je eindtoestel wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand.

De volgende informatie wordt zonder jouw tussenkomst verzameld en bewaard tot ze automatisch gewist wordt:

– IP adres van de aanvragende computer,
– Datum en tijd van toegang,
– Naam en URL van het opgehaalde bestand,
– Website vanwaar de toegang komt (referrer URL),
– De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van je computer, alsmede de naam van je toegangsprovider.

De bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
– Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
– Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
– voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang bij de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over je persoon te trekken.

Voor zover je, naast het gebruikelijke bezoek aan onze website, gebruik maakt van verdere diensten die wij op onze website aanbieden, kunnen wij nog meer persoonsgegevens van je verwerken:

3.2 bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief

Op onze website bieden we de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Als je ermee ingestemd hebt onze nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we je e-mailadres om je onze periodieke nieuwsbrief met aanbiedingen en nieuws over haarverzorgingsproducten te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende een e-mail adres op te geven. Voor je veiligheid gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Het verstrekken van verdere, niet als verplicht gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt bijvoorbeeld gebruikt om je persoonlijk aan te spreken.

Uitschrijven uit de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het eind van elke nieuwsbrief.

3.3 wanneer je ons contactformulier gebruikt

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Een geldig e-mail adres is nodig om je verzoek te kunnen beantwoorden. Verdere informatie (bv. naam of telefoonnummer) kan vrijwillig worden verstrekt.

Gegevensverwerking om contact met ons op te nemen is gebaseerd op je toestemming. De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier verzamelen, worden gewist na afronding van je vraag, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel bewijzen.

4. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE GEGEVENS

Wat gebeurt er als je je persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken?

Als je ons niet expliciet persoonlijke gegevens wilt geven (met uitzondering van de gegevens die altijd verzameld worden als je onze website bezoekt), is dat mogelijk. In dat geval kun je echter geen gebruik maken van de dienst die we aanbieden.

5. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Aan wie geven we je persoonlijke gegevens door en waar bevinden ze zich?

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden als volgt aan derden doorgeven:

Binnen de Kao Groep: onze moedermaatschappij, Kao Corporation in Japan, en een van haar filialen in de zin van Sectie 15 van de Duitse Wet op de Effectenhandel (elk van deze bedrijven afzonderlijk hierna te noemen een “Kao Bedrijf”; alle bedrijven samen te noemen de “Kao Groep”) kunnen je persoonsgegevens ontvangen voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, kunnen interne afdelingen binnen de Kao bedrijven je persoonsgegevens ontvangen.

– Aan verwerkers: Bepaalde derden, al dan niet gelieerde ondernemingen, kunnen je persoonsgegevens ontvangen om die volgens de juiste instructies te verwerken (“Verwerkers”) als dat nodig is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals aanbieders van bestellingen voor de website, leveranciers van klantendiensten, marketingdiensten, IT-ondersteuningsdiensten en andere dienstverleners die ons helpen bij het onderhouden van onze zakelijke relatie met jou. Gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen en persoonsgegevens alleen volgens de instructies te verwerken. We gebruiken dienstverleners voor onze website.

Andere ontvangers: Wij kunnen persoonsgegevens – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheids- en gerechtelijke autoriteiten, juridische adviseurs, externe adviseurs of zakenpartners. In het geval van bedrijfsovernames en fusies kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die bij de bedrijfsovername of -fusie betrokken zijn. Wij zullen je persoonlijke informatie niet aan derden doorgeven voor reclame, marketing of andere doeleinden zonder je toestemming.

Alleen de personen binnen de bovengenoemde bedrijven hebben toegang tot je persoonlijke gegevens die deze informatie nodig hebben om hun professionele taken te kunnen vervullen.

Internationale transfers: De persoonsgegevens die wij van je verzamelen en ontvangen kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Sommige van de begunstigden zijn gevestigd in landen waar reeds besluiten over toereikendheid bestaan. In elk geval moet de doorgifte een niveau van gegevensbescherming garanderen dat vanuit Europees oogpunt erkend en toereikend is. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die uit het oogpunt van Europese gegevensbescherming geen adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Wij zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen die de gegevensbeschermingswetgeving vereist, genomen worden voor overdrachten naar landen buiten de EER. Met betrekking tot doorgiften naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming garanderen, zullen wij bij de doorgifte passende garanties toepassen, zoals standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger.

6. BEWAARTIJD

Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze verzameld hebben. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er ook wettelijke en/of officiële bewaartermijnen zijn die ons verplichten je gegevens te bewaren, ook nadat het doel is bereikt. Mocht dit het geval zijn, dan bewaren wij de gegevens tot het verstrijken van de betreffende bewaartermijn of tot de vorderingen in kwestie afgehandeld zijn.

Na de toepasselijke bewaartermijn zullen wij je persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. UW RECHTEN

Welke rechten heb je en hoe kun je je rechten doen gelden?

Als wij persoonsgegevens over je verwerken, ben je een betrokkene in de zin van de GDPR en heb je de volgende rechten tegenover ons:

7.1 Recht op informatie
Je kunt ons vragen te bevestigen of we je persoonlijke gegevens verwerken. Als zo’n verwerking heeft plaatsgevonden, kun je ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over je bewaren en informatie vragen over het volgende:

– Verwerkingsdoeleinden;
– Betrokken categorieën persoonsgegevens;
– Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
– de geplande duur van de opslag van de jou betreffende persoonsgegevens of, als concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
– het bestaan van een recht om persoonsgegevens over jou te rectificeren of te wissen, een recht om verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
– het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
– alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig Art. 22 para. 1 en 4 GDPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Je hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of persoonsgegevens over jou aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kun je eisen dat je geïnformeerd wordt over de passende garanties volgens de wet. Artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

Er zijn echter uitzonderingen op dit recht, dus toegang kan geweigerd worden als, bijvoorbeeld, het verstrekken van de informatie persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen of als we wettelijk niet in staat zijn die informatie te onthullen.

7.2 Recht op correctie

Je hebt het recht om van ons rectificatie en/of aanvulling te krijgen als de over jou verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. We zullen de correctie onverwijld aanbrengen.

7.3 Recht op verwijdering

a. Verplichting tot wissen
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen onverwijld te laten wissen en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
– Je trekt je toestemming waarop de verwerking gebaseerd was in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
– Je legt volgens Art. 21 para. 1 DSGVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of je verzet je tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2;
– De persoonsgegevens over jou zijn onrechtmatig verwerkt;
– Het wissen van de persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de Lidstaat waaraan de controleur onderworpen is;
– De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, worden aangeboden.

b. Informatie aan derden
Als de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en ze volgens de wet in zijn bezit heeft, mag hij de gegevens intrekken. Art. 17 para. 1 DSGVO te wissen, neemt zij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat jij, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

c. Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een Lid-Staat waaraan de controleur onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de controleur is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 9. 2 lit. h en i en art. 9 para. 3 GDPR;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 4. Art. 89 para. 1 GDPR, voor zover het in sectie a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te schaden; of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

7.4 Recht om verwerking te beperken
Je kunt om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) als je de juistheid van de je betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de controleur in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onwettig is en je weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar je ze wel nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
(4) als je tegen de verwerking bezwaar maakt overeenkomstig Art. 21 para. 1 DSGVO en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan jouw redenen.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben beperkt is, mogen die gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt worden met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een Lid-Staat. Als de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, word je daarvan door de controller op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

7.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Je hebt ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 para. 2 lit. een DSGVO of op een contract krachtens. Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heb je ook het recht de je betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

7.6 Recht van bezwaar
Je hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens plaatsvindt. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De controleur zal de je betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Als de je betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heb je het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de je betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die met dergelijke direct marketing verband houdt. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. Je hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, je recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.
Het bezwaar kan gemaakt worden via: www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request

7.7 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je verklaring van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

7.8 Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering

Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.
7.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je woont, waar je werkt of waar de vermeende inbreuk plaats vindt, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over jou in strijd is met de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

8.VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of je rechten op grond van dit Privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:
www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request

9.WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen om veranderingen in de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verwerken of veranderingen in wettelijke voorschriften te weerspiegelen. Wijzigingen die we in de toekomst in onze verklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, waar nodig, per e-mail aan je worden meegedeeld. Kom regelmatig terug voor updates of wijzigingen in onze verklaring.

10. COOKIEBELEID

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

Essentiële cookies: Deze cookies zijn essentieel om je in staat te stellen op onze website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten zoals het tonen van passende inhoud op basis van je toesteltype niet gerealiseerd worden.

andere cookies:

10.1 Matomo
Met je toestemming gebruiken we de open source software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De op deze manier verkregen informatie over het gebruik van de website wordt uitsluitend naar onze servers doorgestuurd en samengevat in pseudonieme gebruiksprofielen. We gebruiken de gegevens om het gebruik van de website te evalueren. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De IP adressen worden geanonimiseerd (IP-masking), zodat een toewijzing aan individuele gebruikers niet mogelijk is.